Menu 

Algemene voorwaarden IEP

 

Dear Visitor,
This is our legal page. As you can see, it’s in Dutch. Only a very occasional visitor reads this page, but we are obliged to have one… If you don’t speak Dutch, please use Google Translate to read this page. How? Copy the text below and then paste it in here.
If you have any questions, feel free to email us at mail@iepdoc.nl

U kunt de Algemene Voorwaarden ook downloaden in PDF-formaat: klik hier.

Algemene Voorwaarden IEP

Algemene Voorwaarden IEP, zoals op 16 juli 2014 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel, onder depotnummer 10142706

Artikel 1

Definities

1.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen het Instituut voor Eclectische Psychologie B.V. (hierna te noemen: ’IEP’) en Opdrachtgever van trainingen en andere vormen van opleiding en onderwijs (hierna te noemen: ’Training’).
1.2. Onder Opdrachtgever wordt verstaan iedere natuurlijke of rechtspersoon waarmee het IEP een overeenkomst sluit tot het verzorgen van Trainingen, ongeacht of Opdrachtgever zelf, of een derde deelneemt aan de training.
1.3. Onder Deelnemer wordt verstaan de natuurlijke persoon die daadwerkelijk aan de Training deelneemt. De Deelnemer kan ook Opdrachtgever zijn.

Artikel 2

Totstandkoming overeenkomst

2.1. De overeenkomst komt tot stand doordat de Opdrachtgever een inschrijfformulier van het IEP op de website heeft ingevuld en verstuurd en de inschrijving per e-mail heeft bevestigd.
2.2. Eventuele nietigheid/vernietiging van één of meer bepalingen van deze Algemene Voorwaarden staat aan de geldigheid en toepasselijkheid van de overige voorwaarden niet in de weg. Het IEP en Opdrachtgever zullen in overleg treden om eventuele nietige/vernietigde bepalingen te vervangen door bepalingen die zoveel mogelijk aansluiten bij doel en strekking van de nietige/vernietigde bepalingen.
2.3. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn alleen bindend als ze schriftelijk zijn bevestigd door het IEP.

Artikel 3

Annulering training

3.1 De Opdrachtgever heeft gedurende 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst met betrekking tot een training het recht de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden. Dit geldt niet voor op maat gemaakte diensten. Zie hiervoor het Herroepingsformulier
3.2. De Opdrachtgever kan de training tot 31 kalenderdagen voor de eerste trainingsdag annuleren tegen annuleringskosten (10% van de deelnamekosten). Dit kan per aangetekend verzonden brief of per door het IEP bevestigde e-mail.
3.3. Bij annulering korter dan 31 kalenderdagen voor de eerste trainingsdag, of als de Deelnemer na de eerste trainingsdag de deelname beëindigt of om andere redenen niet aan de Training deelneemt, betaalt Opdrachtgever de volledige deelnamekosten, ook de eventueel nog openstaande termijnen van een gespreide betaling. De Deelnemer kan zich laten vervangen door een collega, mits deze aan de toelatingseisen voor de betreffende training voldoet. Hier zijn geen kosten aan verbonden.
3.4. Het IEP heeft het recht om de Training te annuleren, bijvoorbeeld in geval van ziekte of calamiteit en de trainer kan niet vervangen worden, of wanneer te weinig deelnemers inschrijven om de geplande oefeningen recht te doen of de te maken kosten te dekken. De Opdrachtgever heeft dan recht op terugbetaling van het volledige door Opdrachtgever aan het IEP betaalde bedrag.
3.5. Het IEP heeft het recht om deelname van een Deelnemer te weigeren, bijvoorbeeld als de deelnemer niet voldoet aan de gestelde vooropleiding en kennis of het gedrag van de deelnemer het lesgeven en leren van anderen te veel dreigt te verstoren. De Opdrachtgever heeft dan recht op terugbetaling naar rato van het door Opdrachtgever aan het IEP betaalde bedrag.

Artikel 4

Betaling

4.1. Het IEP brengt de deelnamekosten in rekening door middel van een factuur. De Opdrachtgever dient de deelnamekosten te voldoen 30 dagen voor de eerste trainingsdag, of als die datum al verstreken is, uiterlijk 14 dagen na facturering door het IEP. Voor de opleidingen is altijd een gespreide betaling mogelijk.
4.2. De reis-, overnachtings- en verblijfkosten zijn niet in de deelnamekosten inbegrepen, tenzij uitdrukkelijk anders op de website van het IEP wordt vermeld.
4.3. De Opdrachtgever is bij niet tijdige betaling verplicht aan het IEP in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten te vergoeden.

Artikel 5

Intellectuele eigendom

5.1. Het auteursrecht op de door het IEP uitgegeven brochures, trainingsmaterialen, handboeken, sheets, stencils, grondkaarten, speelkaarten, flitskaarten, cue cards, syllabi en welke andere in de training gebruikte schriftelijke materialen dan ook, hierna te noemen “materialen”, berust bij het IEP, tenzij een andere auteursrechthebbende op het werk zelf is aangegeven. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van het IEP zullen door de Opdrachtgever noch de Deelnemer geen gegevens in welke vorm dan ook uit de materialen worden gepubliceerd of op welke wijze dan ook worden vermenigvuldigd.
5.2. Ook het auteursrecht op offertes, rapporten, voorstellen e.d. die voortkomen uit de werkzaamheden van het IEP berust uitsluitend bij het IEP.

Artikel 6

Aansprakelijkheid

6.1. Het IEP spant zich in om de gegeven Training naar beste inzicht en vermogen uit te voeren.
6.2. Het IEP is tegenover de opdrachtnemer en/of deelnemer die een rechtspersoon is of een natuurlijk persoon, handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf, slechts aansprakelijk voor schade die het directe gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid, doch maximaal voor een bedrag van de hoogte van de cursusgelden per schade veroorzakend feit, waarbij een opvolgende reeks feiten als één feit wordt beschouwd.
6.3. Het IEP is niet aansprakelijk voor indirecte schade zoals gevolgschade, gederfde winst en schade door bedrijfsstagnatie.
6.4. Het IEP is niet aansprakelijk in het geval Opdrachtgever, Deelnemer, of een derde de mogelijkheid hebben een verzekeringsmaatschappij aan te spreken.
6.5. Op de overeenkomst van opdracht en de relatie met de deelnemer is Nederlands recht van toepassing. De geschillen voortvloeiend uit de rechtsverhouding worden uitsluitend aan de Nederlandse rechter ter beoordeling voorgelegd.